Šokiai pokiai: Kalinino srities šokis

III

Vainikėlis kairėn. Muzika grojama vieną kartą.

Vainikėlis sukasi septynis pakaitinius žingsnius priešinga kryptimi, ir šokėjai grįžta atgal. Aštunto pakaitinio žingsnio metu šokėjai pasisuka veidu į centrą, nukelia rankas per galvas ir nuleidžia jas beveik žemyn. Vyrai jas sulaiko išskleistas į šonus klubų aukštyje (45°). Jų rankos per alkūnes ištiestos, delnai pasukti priekį, pirštai lengvai sulenkti. Merginų kairė ranka nuleista šiek tiek žemiau negu vyrų, bet panašioje padėtyje, o dešinė ant klubo. Visi stovi nedideliu rateliu, pasisukę veidu į centrą. Mergina savo vyrui iš dešinės pusės.

IV

Ištrepsėjimai. Muzika grojama vieną kartą.

Merginos, eidamos priekį ir sudarydamos viduryje mažesnį, ratą, daro pirmąjį ištrepsėjimą. Vyrai daro taip pat pirmąjį ištrepsėjimą, bet paeina atbuli į išorę ir sudaro apie merginas didesnį ratą.

Vyrai ir merginos, nekeisdami rankų padėties, daro pirmąjį ištrepsėjimą vietoje, dviejų žingsnių metu apsisukdami per dešinį petį veidu į išorę.

Merginos daro pirmąjį ištrepsėjimą ir ratą padidina, praeidamos du žingsnius į išorę ir šiek tiek priartėdamos prie vyrų. Vyrai ištrepsėjimo metu vėl pasisuka vietoje pusę rato per dešinį petį ir atsiranda veidu

Merginos daro pirmąjį ištrepsėjimą ir pasisuka per dešinį petį veidu centrą. Vyrai taip pat daro pirmąjį ištrepsėjimą ir kiekvienas paeina truputį į centrą. Merginos susikabina rankomis rateliu paprastai žemai. Vyrai taip pat susikabina rankomis kalinino srities rateliu apie merginas.

V

Vyrų ir merginų rateliai. Muzika grojama vieną kartą.

Vyrų ratelis keturis pakaitinius žingsnius sukasi į kairę, o merginų viduryje į dešinę.

Rateliai trimis pakaitiniais žingsniais grįžta atgal. Ketvirto pakaitinio žingsnio metu vyrai perkelia sukabintas rankas merginoms per galvas. Merginos taip pat lieka susikabinusios. Susidaro bendras ratas, kuriame šokėjai susikabinę krepšeliu pro priekį. Mergina savo vyrui iš dešinės.

VI

Ratelis dešinėn. Muzika grojama vieną kortą.

Ratelis pritupiamuoju žingsniu pamažu sukasi dešinėn. Visi pradeda dešine koja. Visų galvos pasuktos dešinėn.

Ratelis pritupiamuoju žingsniu sukasi kairėn. Galvos pasuktos kairėn, visi pradeda kaire koja. Aštuoniais pritupiamaisiais žingsniais visi grįžta atgal iki savo vietų.

VII

Pusračio sudarymas. Muzika grojama vieną kartą.

Scenos priekyje, toje vietoje, kur šokio pradžioje susikabino pirmoji mergina ir galinis vyras, ratelis skyla. Nepasileisdami rankomis, o pusratį palaipsniui vis daugiau atidarydami, visi eina pakaitiniu žingsniu atbuli atgal. Viduryje esantieji šokėjai eina mažesniais žingsniais, o kraštuose esantieji — didesniais. Ketvirto takto pabaigoje pusratis jau pilnai atidarytas.

Visi, didindami pusrati ir pamažu pereidami prie paprasto susikabinimo beveik ištiestomis rankomis, šoka dar keturis pakaitinius žingsnius atbuli atgal.

Šokių bateliai mergaitėms – kiekvienas šokis taps palaima kojoms.

Patiko? Pasidalink

Šokio žingsniu: Kolūkio pirmininkas

Kartojant žaidimo dainos žodžius, merginos pasileidžia rankomis, pasisuka per dešinį petį veidu į išorę, vėl susikabindamos rankomis sudaro išvirkščią ratelį apie pirmininką ir eina priešinga kryptimi negu anksčiau (dabar merginos ratelį suka laikrodžio rodyklės kryptimi).

Tuo metu vyrai tokiu pat būdu grįžta atgal į savo vietas, tik, šį kartą prasilenkiant, arčiau merginų ratelio eina antrojo aštuonetuko vyrai, o toliau pirmojo.

Pirmininkas tebestovi viduryje. Pabaigoje (žodžiai: „pašokdink, pašokdinki vidury ratelio”) pirmininkas kaire ranka ima už dešinės rankos 2-ąją merginą ir atveda ją į centrą. Atvedęs į centrą, susikabina su ja polkai. Likusios merginos paskutiniais žingsniais prieina prie savo vyrų jiems iš dešinės pusės,  pasisuka per dešinį petį veidu į centrą ir kartu su vyrais sudaro pusratį. Pirmininko mergina (4 nr.) laikinai sudaro porą su traktorininku (3 nr.). Pusratyje visi susikabinę rankomis paprastai žemai. Pusratį reikia sudaryti kiek galima didesnį.

Polka.

Pirmininkas šoka polką su pasirinktąja mergina, visą laiką abu smagiai sukdamiesi j dešinę pusę pusračio centre vienoje vietoje. Visi kiti žaidėjai, susikabinę rankomis, eina aštuonis žingsnius į priekį (3 pieš.), paskui atgal. Į centrą reikia sueiti kiek galima glaudžiau, taip, kad žaidėjai vienas kitą liestų pečiais, o atgal pusratį padidinti tiek, kad rankos būtų ištiestos.

Polką kartojant, viduryje esančioji pora sukasi į priešingą pusę; o kiti žaidėjai eina aštuonis žingsnius dar kartą į prieki (pusrati sumažina) ir dar kartą atgal (pusratį padidina).  Kraštiniai pusračio žaidėjai paskutinį kartą atgal eina tik po keturis žingsnius, likusiais keturiais žingsniais scenos priekyje suartėja, ir vėl visi sudaro bendrą ratelį veidu į centrą. Pirmininkas atsisveikina su išvestąja į ratelio vidurį mergina, ją palieka, o pats įsijungia į bendrą ratelį, atsistodamas savo merginai iš kairės pusės (tarp traktorininko ir savo merginos). Tokiu būdu dabar atsiranda du vyrai greta.

Bendras ratelis į dešinę apie likusią viduryje merginą. Dvidešimčia žingsnių ratelį reikia apsukti vieną kartą. Paukštininkė kukliai vaikšto ratelio viduryje, eidama priešinga kryptimi.  Jos rankos už sijono. Pabaigoje keturiais paprastaisiais žingsniais į vidurį sueina vyrai ir sudaro ratelį veidu į centrą apie paukštininkę, o šonuose lieka merginos, kurios susikabina rankomis virš alkūnių taip, kaip T posme vyrai. Kairėje pusėje — pirmojo aštuonetuko trys merginos, o dešinėje — antrojo aštuonetuko visos keturios merginos. Kraštinių merginų laisvosios rankos už sijonų.

Susikabinę rankomis, vyrai eina rateliu į dešinę pusę apie paukštininkę, kuri tuo metu stovi centre ir akimis seka praeinančius vyrus, lyg ieškodama, kurį pasirinkti.

Tuo metu merginos už vyrų ratelio (gilumoje) grandinėlėmis pasikeičia vietomis taip, kaip anksčiau pasikeitė vyrai (4 pieš.).

Kartojant žaidimo dainos žodžius, merginos grandinėlėmis grįžta atgal į savo vietas, o vyrai, apsisukę per dešinį petį, suka išvirkščią ratelį priešinga kryptimi. Pabaigoje paukštininkė paima už rankos savo šokėją (3 nr.), atsiveda į ratelio centrą ir susikabina su juo polkai. Likusieji vyrai prie savo merginų paskutiniais keliais žingsniais prieina taip, kad jos būtų iš dešinės pusės. Kiekvieno aštuonetuko žaidėjai susikabina krepšeliu rankomis pro priekį.

Šokių bateliai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Patiko? Pasidalink