Vairuotojai turi žinoti paprasčiausius pirmosios pagalbos teikimo būdus

Pirmoji medicininė pagalba turi baigtis kvalifikuota medicinine pagalba, kurią reikia suteikti kiek galima anksčiau. Jeigu į nelaimės vietą dėl kokių nors priežasčių negalima iškviesti greitosios medicininės pagalbos automobilio (arti nėra didesnės gyvenvietės, telefono ryšio), tai nukentėjusįjį reikia vežti į artimiausią gydymo įstaigą pakeliui važiuojančiais automobiliais. Jeigu tai sunkvežimis, tai ant jo kėbulo grindų dedama šiaudai, šieno arba storu sluoksniu plonų šakelių ir uždengiama brezentu, ant kurio guldomas nukentėjusis arčiau priekinės kėbulo dalies šiek tiek pakelta galva. Bet koks kratymas važiuojant neigiamai veikia nukentėjusįjį.

Visi vairuotojai turi žinoti paprasčiausius pirmosios pagalbos teikimo būdus nukentėjusiems eismo nelaimėse, nes kartais žmonių gyvybė priklauso nuo to, ar moka vairuotojas suteikti pirmąją pagalbą.

Taip pat reikia atsižvelgti į tai, kad vairuotojo — nelaimės kaltininko – bausmės griežtumas tam tikru mastu priklauso nuo to, gyvens žmogus ar ne.

Autotransporto įmonių praktiniuose užsiėmimuose vairuotojai turi rūpestingai išnagrinėti pirmosios pagalbos teikimo būdus įvairių eismo nelaimėse patirtų traumų atvejais. Asmenys, norintieji gauti teises automobiliui vairuoti (profesionalai arba mėgėjai), turi pristatyti įrodymą (pažymą, diplomą), kad jie moka suteikti pirmąją pagalbą patyrusiam, traumą. To reikalaujama nuo 1969 m. rugpjūčio 1 d, VFR, nuo 1973 tn. spalio 1 d. Austrijoje ir kai kuriose kitose šalyse.

„Kelių eismo taisyklėse” (27.2.44 p.), draudžiama, eksploatuoti nebėgines transporto priemones, jeigu autobuse, lengvajame automobilyje ir sunkvežimyje nėra medicininės vaistinėlės ir gesintuvo; motocikle su priekaba — medicininės vaistinėlės. „Kelių eismo taisyklės” taip pat įpareigoja įmonių bei organizacijų vadovus ir asmenis, kurie yra atsakingi už transporto priemonių eksploatavimą, apmokyti vairuotojus suteikti pirmąją medicininę pagalbą nukentėjusiems eismo nelaimėse.

Automobilio vaistinėlė — tai minimalus rinkinys medicininių priemonių, kurios yra reikalingos pirmajai pagalbai suteikti nukentėjusiems eismo nelaimėje.

AUTOMOBILIŲ SUPIRKIMAS KLAIPĖDOJE

Automobilio vaistinėlę svarbu ne tik teisingai sukomplektuoti ir laikyti vairuotojo kabinoje, bet ir mokėti ja naudotis, suteikiant pirmąją medicininę pagalbą. Vaistinėlės medicininės priemonės turi būti naudojamos tik pagal tiesioginę paskirtį.

Suteikdami pirmąją pagalbą nukentėjusiems eismo nelaimėje, mes kovojame už patį brangiausią — žmogaus gyvybę ir sveikatą. Rūpinimasis žmogaus sveikata yra visų saugaus eismo ir jo organizavimo priemonių pagrindas; tai matyti ir iš įvairių mokslo šakų pagrindinių nuostatų, kurie nagrinėja automobilių vairuotojų darbo ypatumus.

Šaltinis: medicininės patikros

Patiko? Pasidalink

Šokio žingsniu: Kolūkio pirmininkas

Kartojant žaidimo dainos žodžius, merginos pasileidžia rankomis, pasisuka per dešinį petį veidu į išorę, vėl susikabindamos rankomis sudaro išvirkščią ratelį apie pirmininką ir eina priešinga kryptimi negu anksčiau (dabar merginos ratelį suka laikrodžio rodyklės kryptimi).

Tuo metu vyrai tokiu pat būdu grįžta atgal į savo vietas, tik, šį kartą prasilenkiant, arčiau merginų ratelio eina antrojo aštuonetuko vyrai, o toliau pirmojo.

Pirmininkas tebestovi viduryje. Pabaigoje (žodžiai: „pašokdink, pašokdinki vidury ratelio”) pirmininkas kaire ranka ima už dešinės rankos 2-ąją merginą ir atveda ją į centrą. Atvedęs į centrą, susikabina su ja polkai. Likusios merginos paskutiniais žingsniais prieina prie savo vyrų jiems iš dešinės pusės,  pasisuka per dešinį petį veidu į centrą ir kartu su vyrais sudaro pusratį. Pirmininko mergina (4 nr.) laikinai sudaro porą su traktorininku (3 nr.). Pusratyje visi susikabinę rankomis paprastai žemai. Pusratį reikia sudaryti kiek galima didesnį.

Polka.

Pirmininkas šoka polką su pasirinktąja mergina, visą laiką abu smagiai sukdamiesi j dešinę pusę pusračio centre vienoje vietoje. Visi kiti žaidėjai, susikabinę rankomis, eina aštuonis žingsnius į priekį (3 pieš.), paskui atgal. Į centrą reikia sueiti kiek galima glaudžiau, taip, kad žaidėjai vienas kitą liestų pečiais, o atgal pusratį padidinti tiek, kad rankos būtų ištiestos.

Polką kartojant, viduryje esančioji pora sukasi į priešingą pusę; o kiti žaidėjai eina aštuonis žingsnius dar kartą į prieki (pusrati sumažina) ir dar kartą atgal (pusratį padidina).  Kraštiniai pusračio žaidėjai paskutinį kartą atgal eina tik po keturis žingsnius, likusiais keturiais žingsniais scenos priekyje suartėja, ir vėl visi sudaro bendrą ratelį veidu į centrą. Pirmininkas atsisveikina su išvestąja į ratelio vidurį mergina, ją palieka, o pats įsijungia į bendrą ratelį, atsistodamas savo merginai iš kairės pusės (tarp traktorininko ir savo merginos). Tokiu būdu dabar atsiranda du vyrai greta.

Bendras ratelis į dešinę apie likusią viduryje merginą. Dvidešimčia žingsnių ratelį reikia apsukti vieną kartą. Paukštininkė kukliai vaikšto ratelio viduryje, eidama priešinga kryptimi.  Jos rankos už sijono. Pabaigoje keturiais paprastaisiais žingsniais į vidurį sueina vyrai ir sudaro ratelį veidu į centrą apie paukštininkę, o šonuose lieka merginos, kurios susikabina rankomis virš alkūnių taip, kaip T posme vyrai. Kairėje pusėje — pirmojo aštuonetuko trys merginos, o dešinėje — antrojo aštuonetuko visos keturios merginos. Kraštinių merginų laisvosios rankos už sijonų.

Susikabinę rankomis, vyrai eina rateliu į dešinę pusę apie paukštininkę, kuri tuo metu stovi centre ir akimis seka praeinančius vyrus, lyg ieškodama, kurį pasirinkti.

Tuo metu merginos už vyrų ratelio (gilumoje) grandinėlėmis pasikeičia vietomis taip, kaip anksčiau pasikeitė vyrai (4 pieš.).

Kartojant žaidimo dainos žodžius, merginos grandinėlėmis grįžta atgal į savo vietas, o vyrai, apsisukę per dešinį petį, suka išvirkščią ratelį priešinga kryptimi. Pabaigoje paukštininkė paima už rankos savo šokėją (3 nr.), atsiveda į ratelio centrą ir susikabina su juo polkai. Likusieji vyrai prie savo merginų paskutiniais keliais žingsniais prieina taip, kad jos būtų iš dešinės pusės. Kiekvieno aštuonetuko žaidėjai susikabina krepšeliu rankomis pro priekį.

Šokių bateliai Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir kituose didžiuosiuose Lietuvos miestuose.

Patiko? Pasidalink